အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြင်ဆင်ခြင်း

ကုလသမဂ္ဂအဆောက်အဦးအတွင်းပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးများ အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။

မိမိနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူများကိုဖိတ်ကြားပြီး အလွတ်သဘောပြုလုပ်သောအစည်းအဝေး(side event)ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းတင်ပြ ပေးထားပါသည်။