ညီမျှခြင်းမြန်မာ (ရန်ကုန်)
အမှတ် (၃၃၄/၃၄၄) ဒုတိယထပ်၊ ပုဂံအိမ်ရာ၊ လမ်းမတော် ၁ လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း (၉၅) ၀၁ ၂၂၉ ၁၀၈၊ (၉၅) ၉ ၄၄၈၀၂၃၅၆၉
ဖက်စ်(၉၅) ၀၁ ၂၂၉ ၁၀၉
Email : info@equalitymyanmar.org