ဂျီနီဗာ ခရီးစဉ်နှင့် ခရီးစဉ်အတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ငန်းများ