ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း-၁၆၃

လူအချင်းချင်းဖြစ်သော်လည်း မတူညီကွဲပြားမှုကြောင့် ခွဲခြားမှုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးထားပါသည်။