လမ်းပြသူ – မှတ်တမ်းဗွီဒီယို

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(Community Organizer) တစ်ဉီး၏ အကြောင်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားသည့် မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုလေး တင်ပေးလိုက်ပါသည်။