လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိင်စိတ်ဝိသေသကွဲပြားမှုကို အဓမ္မဖော်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီး နိုင်ထက်စီးနင့်ပြုကျင့်ခံခဲ့ရသည့် မောင်ကျော်ဇင်ဝင်းအတွက် တရားမျှတရေး စုပေါင်းတောင်းဆိုခြင်း

ထုတပွှနကွှညောခကွှ
Equality Myanmar June 26, 2019
ရနကွုနွ၊ ဇှနလွ ၂၅ ရကနွေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှဈ
မှနမွာ အငပွီးရီးယဲလတွကကြသိုလတွှငစွာကှည့တွိုကမွှူးအဖှဈတာဝနထွမွးဆောငနွသေော မောငကွှောဇွငဝွငွးသညွ၎င်းငျးငြးငွး၏လိငစွိတခွံယူမှုအား အဓမမြဖောထွုတဖွှင့ဟွစခှငွေး၊ ထိပါးနှောင့ယွှကခွံရခှငွး နှင့ွ အနိုငကွငှ့ခွံရခှငွးတို့အပှငလွုပငွနွးခှငအွတှငွး ဆိုးရှားစှာ ခှဲခှားဆကဆွံမှုနှင့နွိုငထွကစွီးနငွးပှုမူခံရမှုတို့၏ ဒဏကွှောင့မွိမိကိုယကွိုအဆုံးစီရငသွှားကှောငွး ကှားသိရသဖှင့မွှနမွာနိုငငွံလိငဝွိသသလကေခြဏာ၊ လိငစွိတခွံယူမှုကှဲပှားသူမှား လူမှုအသိုငွးအဝိုငွးအနဖှငေ့လွှနစွှာ ဝမွးနညွးကှကှေဲမိပါသညွ။
အငြျဂလိပြ/မှနမြာ အပှညြ့အစုံရယူရနြ