အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း– လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး စီမံကိန်း

စွမ်းရည်မြှင့်တင်ထောက်ပံ့ပေးရေးအဖွဲ့ (ISO) တစ်ခု အနေဖြင့်၊ အဆိုပါ စီမံကိန်းတွင် ညီမျှခြင်းမြန်မာအနေဖြင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွ ပူးတွဲလျက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူဝါဒ ပိုင်းရေးဆွဲမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု တို့တွင် ထဲထဲဝင်ဝင် ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်များ အားကောင်းလာစေရန် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည် ယခု အချိန်အထိဆိုလျှင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဒေသ ၁၀ ခုတွင် နယ်ပယ်စုံမှ ဒေသခံအရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၁ ဖွဲ့ထံသို့ အဆင့် ၂ မျိုးဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ပထမတစ်ခုမှာ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၁၅ ဖွဲ့၏ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပြီး ဒုတိယဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် ကနဦး ၁၅ ဖွဲ့၏ စွမ်းရည်များကို ဆက်လက် ခိုင်မာ စေလျက် အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့သစ် ၆ ဖွဲ့ကို ထပ်ပေါင်းပြီး စွမ်းရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါစီမံကိန်းသည် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် မူဝါဒ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့တွင် ဖယ်ကျဉ်ခံအုပ်စုများဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်များ၊ LGBTI၊ မသန်စွမ်းများ၊ မူရင်းဒေသခံများ၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများနှင့် လူနည်းစုဘာသာဝင်များ ပါဝင်လာနိုင်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအုပ်စုများကို ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများရရှိရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေး သဘောတရားမူများနှင့်အညီ မူဝါဒများဆောင်ရွက်ရာတွင် ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် သဘောပေါက်နားလည်လာစေရန် အတွက် ယခု အခါ စွမ်းရည် မြှင့်တင်ပေးနေပါသည်။

အောက်ပါတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဤစီမံကိန်းကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်-

– စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ

– စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အမြင်ဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့သစ် ၅ ဖွဲ့အတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး သင်တန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း

– စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အမြင်ဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့သစ် ၅ ဖွဲ့အတွက် အဖွဲ့တွင်းသို့ိ ကွင်းဆင်းထောက်ပံ့မှု ခရီးစဉ်များ

– လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးတိုင်း ဆန်းစစ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး (End line survey meeting)

– စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အမြင်ဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဟောင်း ၁၅ ဖွဲ့အတွက် မဟာဗျူဟာတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွင်းသို့ ကွင်းဆင်းထောက်ပံ့မှု ခရီးစဉ်များ

– စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အမြင်ဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဟောင်း ၁၅ ဖွဲ့အတွက် မဟာဗျူဟာအသိအမြင်ဖွင့် သင်တန်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွင်းသို့ ကွင်းဆင်းထောက်ပံ့မှု ခရီးစဉ်များ

မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး