ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် လူသားအလုံး လူအခွင့်အရေး တိုးတက်ရရှိစေရန်အတွက် မြန်မာနိင်ငံမှ အလွှာစုံ ကဏ္ဍစုံမှတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင်း ပေါင်းကူးကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထား ပါသည်။ လက်ရှိမြန်မာနိင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွင် လူအခွင့်အရေးအခြေပြု အဖွဲအစည်းများအား ရပ်ရွာ၊ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်၊ နိင်ငံတော် အဆင့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၊ အာဏာပိုင်များ နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိင်ရန် အခွင့်အရေးများရရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ညီမျှခြင်းမြန်မာမှ ထိုအခွင့်အရေးကို ရယူပြီး မြန်မာနိင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအမှန်တကယ် မြင့်တက်လာစေရန်နှင့် ညီမျှခြင်းမြန်မာ၏ စည်းရုံလှုပ်ရှားမှု နည်းဗျူဟာများ ကို ဖြန့်ဝေပေးရင်း ထိခိုက်ခံစားသူများ၏ အသံကို စုစည်းသယ်ဆောင်ပြီး၎င်းတို့၏ လူမှုနေထိုင်ရေးကို တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် နိင်ငံသားများနှင့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်များ ၊ နိင်ငံရေးအရအာဏာပိုင်များ အားရည်ရွယ်ပြီး မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊ ပြင်ပ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အတူတကွ စည်းရုံလှုံ့ဆော်မှုများကို ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

သဘောတရားအားဖြင့် ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် အခြေခံလူမူအဖွဲအစည်းများကို တဖက်က လူအခွင့်အရေး ပညာပေးဆောင်ရွက်နေရင်း သူတို့၏ လူအခွင့်အရေးကိစ္စများ၊ သဘောထားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အာဏာပိုင်များ၊ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကို တင်ပြတောင်းဆိုမှုများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် ထိုလူမူအဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို မြန်မာနိင်ငံမှ အာဏာပိုင်တာဝန်ရှိသူများ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ နိင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်နေသူများ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိင်ရန် အားပေးထောက်ပံ ကူညီပေးလျက်ရှိပါသည်။
ညီမျှခြင်းမြန်မာ၏ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု နည်းဗျူဟာများသည် ပုံမှန်ယေဘူယျ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ် များအပြင် ထပ်မံပြီး လူအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။