အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း

Covid-19 ရောဂါနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး

Covid-19 ရောဂါနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး…

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် ၁၂

ရုပ်သံ သတင်းအချက် ဒီနေ့မှာတော့…