ညီမ်ွျခင္းျမန္မာမွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာကာလအတြင္းျပဳလုပ္သြားမည့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ နည္းျပမ်ားနွင့္ သင္တန္းမ်ားေတာင္းခံနုိင္

0

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာမွ  ၂၀၁၆ ခုနွစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးျခင္း သင္တန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေနြးပြဲမ်ားကိုပို႔ခ်ေပး လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္ တုိင္းနွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႔မွ ေတာင္းဆိုလာေသာသင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးသြားရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားစြာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တန္းမ်ားနွင့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားေတာင္းခံလိုေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ေတာင္းခံလုိသည့္ သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေတာင္းခံလႊာမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ေပးပုိ႔ျပီး ေတာင္းခံႏိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ျပင္ပသင္တန္းေတာင္းခံလြာ Training Request ေတာင္းခံသူမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ နည္းျပမ်ား သြားလာေနထုိင္မႈစရိတ္၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း၊ သင္တန္းသားမ်ား စားေသာက္စရိတ္နွင့္ သင္တန္းစီစဥ္မႈအတြက္ ကုန္က်ေငြအခ်ိဳ႕ကုိ Equality Myanmarမွ ပံ႕ပုိးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္တန္းနည္းျပေတာင္းခံလြာ Trainer Request မ်ားအတြက္ နည္းျပမ်ား၏ သြားလာစရိတ္နွင့္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခမ်ားကုိ ေတာင္းခံသည့္အဖြဲ႕ကအစည္းမွ တာ၀န္ယူက်ခံေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကိစၥမ်ားအတြက္ စုံစမ္းလုိပါက ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ရန္ကုန္ရုံး ဖုန္း ၀၉၄၄၈၀၂၃၅၆၉ (သုိ႔မဟုတ္) အီးေမးလ္ info@equalitymyanmar.org သုိ႔လည္းေကာင္း အထက္ျမန္မာျပည္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မႏၱေလးရုံး ဖုန္း ၀၉၄ ၀၂၇ ၆၉၀၁၇ (သို႔မဟုတ္) အီးေမးလ္ equalitymyanmar.mdy@gmail.comသို႔တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းနုိင္ပါသည္။

 

Share.