ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္

0

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

“ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္”ကို အမ်ားျပည္သူ လြယ္ကူစြာ သိရွိနားလည္ေစရန္၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ပိုစတာ ကာတြန္းေလးျဖင့္ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာအဖြဲ႔မွ Kingdom of the Netherlands ၏ ရံပုံေငြအကူအညီျဖင့္ ထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။

ထိုစာခ်ဳပ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း(UDHR)၏ စည္းေႏွာင္မႈအား မရွိသည့္ အေပၚတခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ျ ပျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး အယူအဆ အခ်က္အလိုက္ သေဘာတူလိုက္နာေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစရန္ ထပ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပင္မစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု အနက္ စာခ်ဳပ္တခု ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (ICESCR)သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ – ၂၂၀၀ ေအ (၂၁) အရ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ အၿပီးသတ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေနာက္မွ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း မ်ားျပဳခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္အပုိဒ္ – ၂၇ ပါျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔၌ တရား၀င္အတည္ ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

ထိုစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ၆ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ပါသည္။

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာအဖြဲ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစဥ္တစုိက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး၊ အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္၊ စာအုပ္၊ ပုိစတာ၊ ပညာေပးသီခ်င္း၊ ျပဇာတ္၊ ကာတြန္း၊လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးအေခြ မ်ားကုိထုတ္လုပ္ျပီး အမ်ားျပည္သူအား အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

Share.