လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသျဖင့္ တိုုင္ၾကားမည္ဆိုုလ်ွင္ If you want to report human rights violations

0

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရလ်ွင္တိုုင္ၾကားနိုုင္မည့္ သက္ဆိုုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္နိုုင္မည့္ ဖုုန္းနံပါတ္မ်ားကိုု လက္ကမ္းစာေစာင္အျဖစ္ ထုုတ္ေ၀ျဖန္ခ်ိထားပါသည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (၁) (၂)

English (1) (2)

Share.