ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူ စာခ်ဳပ္

0

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အေၾကာင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ကမ္းစာေစာင္ေလးျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာအဖြဲ႔တို႔မွ ပူးေပါင္းၿပီး ပထဦးဆုံးအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။

ထိုစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

စာခ်ဳပ္တြင္ ကေလးဆိုသည္မွာ အသက္(၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူကို ကေလးဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ အဓိက အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးခြဲျခားထားသည္။

ကေလးမ်ား၏ (၁) အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ (၂) ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ (၃) ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ (၄) ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မိဘ၊ ျပည္သူ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ထပ္မံသိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ၾကည့္ရႈၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါ သည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိလွ်င္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ခရိုင္၊ ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန(ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားမေကာ္မတီရုံး)ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ သို႔လည္း တိုင္ၾကားႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန(ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီရုံး)

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း – ၀၆၇ ၄၀၄၂၂၂၊ ၀၆၇ ၄၀၄၉၉၉

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း – ၀၆၇ ၅၉၁၄၀၀

Share.