ကလေးများအပေါ် COVID-19 ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုက တွေ့ရှိချက်များ

0

ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးအပေါ် COVID-19 ၏ သက်ရောက်မှု

ကျွန်ုပ်တို့အခွင့်အရေး၊ ကျွန်ုပ်တို့အသံစစ်တမ်းတွင် အသက် ၁၃နှစ်နှင့် ၁၈နှစ်ကြား ကလေးဦးရေ ၃၃၄ဦး၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များအရ COVID-19 ကြောင့် ကလေးများ၏ အသက်ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ အကြံပြုချက် များကို ဤလေ့လာဆန်းစစ်မှု တွေ့ရှိချက် မှတ်တမ်းတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံရယူရန်

Share.