အာဆီယံေဒသဆိုုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ပေပ်ာက္ေရးလုုပ္ငန္းစီမံခ်က္

0

ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violence Against Children

Share.

About Author

Leave A Reply